عناوين مطالب سایت
فیلسوف و روشن‌فکر می‌شوم؛ اما به‌وقتش!

اول کسب است یا کار؟

پاییز را که سانسور نمی‌کنند!

نه این غاز که آن غاز

قاتل اهلی

سه‌تایی‌های جامعهٔ ما

اگر سرانهٔ مطالعه مهم است، کیفیت کتاب‌ها مهم‌تر است.

خوب و بد

ماجرای آقای دکتر

سه بُعد از سناریویِ ارّه‌کردنِ ما

مسئله تقدم‌و‌تأخرِ مرغ‌یا‌تخم‌مرغ نیست، حتی مسئله بودن‌‌یانب

پیچاندنِ نسخهٔ پیچیده‌شده!

خیال خام

آرزو بر جوانان عیب نیست

راست یا دروغش به‌کنار

تهدید برای تحدید

این هم مازراتیِ این بنده‌خدا

پدربزرگ است یا وزیر پیشنهادیِ دولت؟!

به‌هوش باش

از مسئولیت باشگاه تا مسئولیت زندگی!

یکی به عرفان بگوید وصلهٔ تو پرستو نیست!

غلط‌ننویسیمِ استاد نجفی را هم نگاه کنید!

این هم دغدغهٔ الانِ من از سر بیکاری

باز هم حذف واسطه‌‌ها، این بار حذف خودم

مقصر ماییم... آقای دکتر!

فعالی یا منفعل؟ انتخاب با خودت

چرا قهرمان بی‌نقاب نمی‌خواهیم؟

سفر آخرت

وقتش شده که برویم سراغِ آرزوها

طنزش روی پرده است و تلخی‌اش در پسِ آن

قرار نیست دنیا را نجات بدهی!

۲۴ سال پیش در چنین روزی، این شوخی را عمویم با من کرد!

جوکش مهم نیست؛ ولی جوک‌ گفتند

وقت گیر آوردم!

زود نظر ندهید؛ وگرنه مثل من درمانده می‌شوید!

تلنگر یا طنز نمی‌دانم؛ دو دل بودم در بیانش!

اکسیژن‌رسانی به مطالبتان

این هم بُعدی دیگر از شخصیتم

هر راست نشاید گفت ولی این راست را مردم می‌دانند و مسئولان نه

انگار که...

آره خب!

مستقیم برو سرِ اصل مطلب

فهرست موضوعی


پردازش در : 0.0029 ثانیه